es

(Català)

Jordi Sala
Znet_sequencer és un patch de PureData que genera diferents sons i / o gràfics amb un “seqüenciador i sintetitzador de IP”.
El tràfic de xarxa és capturat per l’external de PureData pcap, amb el que s’analitza cada paquet de trànsit de la xarxa capturat.
El seqüenciador IP genera un soroll o so diferent per a cada protocol de tràfic de xarxa (IP, TCP, UDP i ICMP), i el sistema de so té el so assignat per a cada un d’ells (sampler, bateria, sorolls, etc).El sintetitzador de so IP genera diferents sons sintètics basats en les propietats dels paquets TCP i UDP capturats (mida, port, etc.). Així doncs, la idea principal del projecte és convertir el trànsit de xarxa en una melodia.

Per tant, la “música” (o soroll) és generat per un seqüenciador i un sintetitzador basats en el tràfic de xarxa IP, així quan naveguem per la web, descarreguem un arxiu, llegim el correu electrònic, etc es genera un so i amb els sons de tot el trànsit capturat es compon una “melodia” en temps real.
Aquestes funcions poden ser fàcilment modificades per adaptar el patch a qualsevol necessitat (instal·lació, directe..).

A més, una representació gràfica de trànsit de la xarxa pot ser inclòs per a la instal·lació (utilitzant les llibreries GEM).
La instal·lació disposa de múltiples possibilitats, però bàsicament amb l’ordinador connectat a la xarxa, un sistema de so i un projector de vídeo (o pantalla), els visitants poden generar so simplement navegant per la web.

gb

ZNET_SEQUENCER sound system installation (or live performance) based on network traffic, so it converts the network packets in sound. All the network activity generated by devices (phones, laptops, ..) connected to the system’s network is converted to a diferent sound(s) by a IP sequencer and synthesizer.
 The core is a Puredata patch that generates different sound and graphics with an “ip sequencer and synthesizer”. Network traffic is captured by puredata pcap external, and each network traffic packet is analized. The ip sequencer generates a different bang for each network traffic  protocol (IP, TCP, UDP and ICMP), and the sound system has the assigned sound for them (sampler, drums, noises, etc…). The IP synthesizer generates diferents sound based on TCP and UDP packets properties (size, port, etc..)So, the “music” (or noise) is generated by a sequencer and synthesizer based on IP network traffic, so as we surf the web, download a file, read email, etc a sound is generated and all traffic together compose a “song” in real-time. This functions can be all easily modified to adapt the patch to any need. The basic installation is a computer with znet_sequencer running and capturing network traffic from several clients so more than one visitor can generate together the sound (clients can be in the same place or to any place connected to the Internet).

Additionally, a graphic representation of network traffic is included to the installation or live performance (using GEM). The project has multiple possibilities, but basically with computer connected to the network, a sound system, and a video projector, the visitors can generate the sound by browsing the web, or generating ip traffic from the computer.